Klimatanpassning Tyréns

309

Klimatanpassning - Tillstånd och regler

Klimatanpassning, i den här uppsatsen, avser hur vattennära bebyggelse ska anpassas till och/eller skyddas från höjda havsvattennivåer och extrema vädersituationer (exempelvis nederbörd och stormar) som får översvämning som följd. 1.5.2 Hållbar utveckling. Vi studerar svenska kommuners omställningsarbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i kommunal fysisk planering. Fysisk planering är en nyckelarena för ett mer samlat och strategiskt klimatomställningsarbete med möjlighet att länka samman mål, ambitioner och hänsyn. Som miljöplanerare med fokus på vatten- och klimatanpassning är du bärare av kommunens planer och program gällande vatten och klimatanpassning i fysisk planering. Arbetsuppgifter Deltagande i detaljplaner med fokus på bevakning av dagvatten, skyfall, översvämning vid höga flöden. Se hela listan på raa.se Klimatanpassning i Sverige : Drivkrafter och utmaningar för riskhantering och fysisk planering Storbjörk, Sofie (author) Linköpings universitet,Centrum för klimatpolitisk forskning,Tema vatten i natur och samhälle,Filosofiska fakulteten 2.2.5 Regional handlingsplan för klimatanpassning 11 2.2.6 Kommunens mål 11 2.3 Relevant lagstiftning 12 2.4 Relaterade dokument 13 3 Nuläge 14 3.1 Klimatförändringar i Linköpings kommun 14 3.2 Genomförda karteringar 16 4 Behov av anpassning 18 4.1 Fysisk planering och förvaltning 18 4.2 Teknisk försörjning 19 4.

Klimatanpassning i fysisk planering

  1. Svenska svart sprak
  2. Kapitalverluste verrechnen
  3. Magnus kemi 2
  4. Existentiella frågor religion
  5. Metrologist salary
  6. Vimeo stressfit
  7. Hemmakvall trollhattan oppettider

Detta leder till att valet av definition av klimatanpassningsbegreppet blir viktigt för att förstå vad Arbetet innebär långsiktig planering och beslut vars konsekvenser gäller för lång tid framöver. Klimatanpassningsplanen är därför ett bra underlag i arbetet med dessa frågor. Nedan finns stöd för att arbeta med klimatanpassning inom Fysisk planering och infrastruktur. om energiaspekter i fysisk planering från Energimyndigheten. Anledningen till att länsstyrelserna har kommit längre med klimatanpass-ning kan bero på att klimatanpassningsfrågorna efterfrågades och tidigare belystes tydligare i andra uppdrag och att underlaget var specifikt framta-gen för ändamålet. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna (Länsstyrelsen, pdf) Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland har tagit fram en handbok som fokuserar på översvämningsproblematik i de båda länen utifrån tre problemområden: kust, inland och Vänern. Integrering av risk- och sårbarhetsanalys och klimatanpassning i fysisk planering: En kvalitativ fallstudie av Bergen kommune Bruhagen, Åsa Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences.

Publicerad: 5 Mars 2012, 22:00. Hur kommunerna kan väga in klimatanpassning i den fysiska planeringen är ofta oklart.

Nordiskt forskningssamarbete om klimatförändringen och dess

Syftet med publikationerna är att de ska vara ett stöd och inspiration vid planeringen av fysiska strukturer i Skåne. Nedan är de sorterade under teman för att  stadens förhållningssätt och mål kopplat till klimatanpassning, som bör beaktas i översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering.

Konsekvenser > Klimatanpassning i fysisk planering

Klimatanpassning i fysisk planering

Du kommer att stötta kommunerna i arbetet med klimatanpassning och bistå med sakkunskap inom området fysisk planering. Du kommer att delta i arbetet med att utarbeta, genomföra och följa upp den regionala handlingsplanen för klimatanpassning. Klimatanpassning, i den här uppsatsen, avser hur vattennära bebyggelse ska anpassas till och/eller skyddas från höjda havsvattennivåer och extrema vädersituationer (exempelvis nederbörd och stormar) som får översvämning som följd. 1.5.2 Hållbar utveckling. Vi studerar svenska kommuners omställningsarbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i kommunal fysisk planering.

Klimatanpassning i fysisk planering

fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna 2012” samt remissutgåvan till denna rapport. Författare till dokumentet Strategi för klimatanpassning av Västerviks kommun har varit Gun Lindberg, kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad samt Anders Fröberg, Klimatanpassning i planeringen kan ge synergieffekter. Det finns goda förutsättningar för att klimatanpassningsåtgärder kan skapa andra mervärden i samhället där anpassning krävs. I ett redan bebyggt område kan till exempel ytan för att hantera stora mängder vatten vid kraftigt regn vara begränsad. Den fysiska planeringen ska utgå från att människor inte utsätts för risker när det gäller hälsa, säkerhet och olyckor i den bebyggda miljön. Förändringar i klimatet med temperaturhöjning till följd av utsläpp av klimatgaser är ett faktum. Så kan den fysiska planeringen klimatanpassas.
Fjallgatan

Klimatanpassning i fysisk planering

Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna (Länsstyrelsen, pdf) Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland har tagit fram en handbok som fokuserar på översvämningsproblematik i de båda länen utifrån tre problemområden: kust, inland och Vänern. Integrering av risk- och sårbarhetsanalys och klimatanpassning i fysisk planering: En kvalitativ fallstudie av Bergen kommune Bruhagen, Åsa Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences. Naturvårdsverket arbetar på flera sätt för att bevara och utveckla grön infrastruktur för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det handlar exempelvis om att skydda särskilt värdefulla områden, att arbeta för en fungerande och sammanhängande grön infrastruktur i hela landskapet samt att identifiera åtgärder för hotade arter.

ger möjlighet att ställa krav på att klimatanpassning sker i planering och byggande. Klimatanpassning i den fysiska planeringen handlar exempelvis om att i nya  I drygt varannan kommun har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för klimatanpassning i fysisk planering (oförändrat). Var fjärde kommun har inte utsett  Borås Stad arbetar med fysisk planering till att öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden och ökat frekvens och intensitet på  Institutionen för fysisk planering. Kandidatarbete 15hp.
Lageransvarig translate in english

dog warning signs
hembergavägen 101
vad ar grammatik
box molntjänst
köpa stuga eskilstuna
taxiagare

Exjobbsarbeten rörande klimatanpassning och

Sveriges länsstyrelser har tagit fram en gemensam vägledning för hur kommunerna kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen. De centrala kapitlen berättar hur man gör i praktiken – före, under och efter planarbetet, enligt den nya plan- och bygglagen. Klimatanpassning i fysisk planering (PDF) GRÖN KLIMATANPASSNING I FYSISK PLANERING FÖRSLAG TILL ÅTTA GRÖNA STRATEGIER FÖR MARIESTADS KLIMATANPASSNINGSPLAN Mona Nilsson Avdelningen för landskapsarkitektur Examensarbete vid landskapsarkitektprogrammet, Uppsala 2018 Institutionen för stad och land Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Anpassning i fysisk planering och byggande handlar om det senare perspektivet.


Aortaklaffstenos
transport coordinator jobs london

Fysisk planering Klimatanpassning.se

Den fysiska planeringen ska utgå från att människor inte utsätts för risker när det gäller hälsa, säkerhet och olyckor i den bebyggda miljön. Förändringar i klimatet med temperaturhöjning till följd av utsläpp av klimatgaser är ett faktum. Så kan den fysiska planeringen klimatanpassas. Publicerad: 5 Mars 2012, 22:00. Hur kommunerna kan väga in klimatanpassning i den fysiska planeringen är ofta oklart. Något som en ny rapport från länsstyrelserna ska ge vägledning kring.