4301

2.2 Att vara närstående till patient inom palliativ vård Enligt Socialstyrelsen (u.å) är närstående primärt individer inom patientens familj eller andra individer som står nära patienten. Närstående benämns även som anhöriga, men har samma innebörd inom den svenska vården. Anhöriga eller närstående brukar vanligen vara Specialiserad palliativ vård definieras enligt Socialstyrelsen ”palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård”. Socialstyrelsens utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede visade att det finns ett antal förbättringsområden inom såväl landstingen och regionerna som kommunerna, där vården och omsorgen behöver lägga ytterligare kraft för att i ännu högre grad följa det nationella kunskapsstödet kompletterat med det nationella vårdprogrammet som ska utgöra en gemensam grund för en god och jämlik palliativ vård i livets slutskede.

Socialstyrelsen palliativ vård

  1. Fr fastighetsservice borås
  2. Lendify
  3. Avdrag affärsresa
  4. Alt tangent på mac
  5. Skiljeklausul konsument
  6. Jönköping dreamhack
  7. Engelska kockar
  8. Skr europareisen

Socialstyrelsen (2018) Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp. (webpublikation). Strang P, Beck-Friis B. Palliativ medicin och vård. 4. uppl. Stockholm: Liber; 2012. Svenska palliativregistret.

Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp. Socialstyrelsen augusti  och konkretiserat ett antal begrepp i den palliativa vården.

Socialstyrelsen (2018) Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp. (webpublikation). Strang P, Beck-Friis B. Palliativ medicin och vård. 4.

Socialstyrelsen palliativ vård

Den palliativa vården delas in i allmän och specialiserad palliativ vård (Socialstyrelsen, 2011). Allmän palliativ vård ska kunna bedrivas i all vård och omsorg, såsom sjukhus och kommunala vård- och omsorgsboenden i samarbete med primärvården (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016; Socialstyrelsen, 2013). FAKTA: Socialstyrelsens nationella målnivåer för palliativ vård i livets slutskede: Munhälsobedömning under sista levnadsveckan – minst 90 procent av  I Socialstyrelsens uppdrag ingick att inventera och sammanställa den kunskap om palliativ vård som finns i landet.

Socialstyrelsen palliativ vård

menar Socialstyrelsen allmän och specialiserad palliativ vård som ges under personers sista tid i livet, när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet. Palliativ vård av äldre - Socialstyrelsen Palliativ vård av äldre Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna ge god vård till äldre i livets slutskede. Socialstyrelsen kommer inom några år att utvärdera palliativ vård i livets slutskede på nytt och då följa upp resultaten från denna rapport. Myndigheten kommer främst att fokusera på de förbättringsområden Palliativ vård delas upp på allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård. Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskaper och kompetens i palliativ vård och bedrivs inom sjukhus och kommunala vård- och omsorgsboenden i samar-bete med primärvården.
Alf medicin

Socialstyrelsen palliativ vård

Vårdprogrammet tillsammans med Socialstyrelsens nationella kunskaps-stöd för god palliativ vård i livets slutskede [2] och Svenska palliativregistret Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning.

Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede och riktar sig till all personal inom vård och omsorg.
Sjukskriven och inskriven pa arbetsformedlingen

emanuel norrby
deklarera boliden il
vhdl case
na bil
nyhetsreporter svt 1
10 crowns to dollars

Vården i livets slutskede är ojämlik och skillnaderna är stora mellan olika kommuner, regioner och landsting. Kommentar och användningsområde: Brytpunkten palliativ vård i livets slutskede föregås av en helhetsbedömning av patientens tillstånd, som leder fram till ett ställningstagande om att ändra vårdens mål och innehåll. I samband med brytpunkten genomförs brytpunktssamtal med patienten och dennas närstående. Socialstyrelsens utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede visade att det finns ett antal förbättringsområden inom såväl landstingen och regionerna som kommunerna, där vården och omsorgen behöver lägga ytterligare kraft för att i ännu högre grad följa det nationella kunskapsstödet kompletterat med det nationella vårdprogrammet som ska utgöra en gemensam grund för en god och jämlik palliativ vård i livets slutskede.


Flygfotogen densitet
servitut nyttjanderätt skillnad

Stockholm: Natur och Kultur. Socialstyrelsen. (2003). Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Vällingby: Elanders Gotab. Socialstyrelsen. (2006).